De uuhoomlische Bauernhof

Do bei uns im Ried, gaa nett so weit vunn Biwwesemm unn Schdoggscht, hotts emool friejer enn Bauernhof gäwwe, do waa en Bauer, der war asch gaschdisch zu soine Dienstlait. Nix gescheires honn se zu esse kriggt unn de Lohn waa aa asch knapp. Und mit de Määrerscher horrer aa soin Schbass hoo wolle unn wonn se noade inn onnan Ummschdänn kumme soin, horrer se entwärrer vumm Hoof gejochd orrer, wonn se bai-emm bleiwe wollde, horrer-ne befohle, dasse die kloone Bobbelscher in die Puhlkaut schmeisse solle, weils kooner wisse sollt, dasser fremm gonge ess.

Oamool ess bei sellem Bauer aa e Fraa im Dienst gewääse, die hott iwwanadierlische Kräfte gehott unn hott sisch off die Zauberei vaschdonne. Däre hott der gaschdisch Baua aa iwwel mitgespeelt awwa sie hodd-em en Zauba ufferleescht, dasser baal en gonz schlimme Dood hoo sollt unn er iwwa soi Schondtaade noochdenge sollt. Unn rischdisch - oines Doochs, wie de Baua vumm Feld hoamgelaafe ess, horren enn Woue mit vier Gail defeer iwwafaahn unn horrem sämtlische Glieder gebroche - awwa dood waarer nett, sondern muscht noch wochelonng dehoam laije unn iwwa soi Gaschdischkeit noochdennge äwwer der Kerl war soo bees, dassem´s selbst noch im Dood nett laad gedoo hott.

De Hof ess donn speerer ummgonnge, awwa noch hait konn ma noochts umm zwellf, wonn ma onn deere allde Hubbick verbaigeht, genaa heern, wie`s in de Puhlkaut oofängt se blubbern unn wie kloone Kinnerhenn sisch onn de Hauswonnd enoffbatschele.

Quelle: Email-Zusendung Uwe Plahuta aus Südhessen, 16. August 2005