ENTSTEHUNG DER KIRCHE IN WOLLABERG

Am Nöfangabeehr 1) hättn s' amoi a Kircha baut. D' Zimmerleut' ham scho g'arbat un g'schanzt, daß 's a Freud is gwön. Oft hot sö oana ön d' Händ ghockt 2). 's Bluat is abögrunna und d' Schoatn 3) san ganz ella 4) raout worn. Oft is a Vögei kömma, hot a so a bluatigs Hoiz öns Schnabei gnumma un hot's da umi a(u)f dön Beehr trogn, den ma an Wollabeehr 5) hoaßt. D'Leut ham's Vögei gsehng un ham 's bluatö Hoiz am Wollabeehr gfuna. Oft ham s' am Nöfangabeehr 's Bau(en) eigstellt un ham am Wollabeehr a Kircha baut.

1) Neufangberg.
2) Gehackt.
3) Späne.
4) Viel.
5) Wollaberg.

Michael Waltinger, Niederbayerische Sagen