VUM RACHLSEE

Vum Rachlsee habts ös gwiß scho gheat. No, bo dem is nöt recht saba 1), da herst dö bsunderstn Sachan vozein. So hoaßt's a, ma kannt 'n nöt dagründn. Amoi hat's do oana probiert; hot a Zein 2) gnumma, hot an Schtoa ön an langa Schtrick obundn un is mittn in d' Mitt vum See einögfahrn. Schö langsam hat a r an Schtoa obölossn. Af omoi, wia r eahm sched da Schtrick is asganga, tuat 's an Schnalla, aß'n 3) schia öns Wossa assögrissn hot, un a Wäbaläd hot a schreia hean: "Gründst du mi, so schlind i di!" Is d' Seejungfa gwen. Do is eahm hoit do d' Schneid asganga un hot gschat, das a as n Wossa 4)assa kimmt. Hot's nimma gwogt!

A n andas Moi hand zwö Hoizoabata 5) hoamganga. Wia s' grad finsta wird, kömman s' zon See hi. Dawei is a Mordswöda afgschtiegn un dö zwö hand nix bössers z'toa gwißt, ais as a sö än a Rana 6) voschloifan. Wias Wöda umi is gwen uns 's Renga afgheat hot ghot, is 's na do scho z'finsta zon hoamgeh gwen, hands ön Sauber.

eahnana Rana liegn bliebn. Da - um dö zweift Schtund - sehng s' grod 's Seefräu(I)n as 'n Wossa steign; 's da(u)at nöt lang, kimmt S a zon ea hi un sehgt, wia dö zwö d' Köpf assaröckan as eahnan Baam. Oamoi geht's uma drum, zwoamoi, drämoi. Oft bläbt's schteh. "Hm", moant's un schüttlt an Kopf dazua, "wos is iatzunda dös? Zwö Köpf un koanö Füaß! Da maoul i mei Guckahl hoin." D' Guckahl hamd sö dö zwö nimma z' sehng volangt un hand glofa, wos lafa ham kinna, eahnana Hoamat zua.

1) saba
2) Zille.
3) Daß es ihn.
4) Daß er aus dem Wasser.
5) Holzarbeiter.
6) Hohler, umgestürzter Baum.

Michael Waltinger, Niederbayerische Sagen