'S ORNEIN 1)

Amoi san ön Haoudoa 2) bo Moas 3) a Baa 4) un sei Bärön 5) um Färomd 6) bo ananda bam Tisch durt gsössn. Af amoi hot's ön da Gred draßn s Weaka ogfangt un a Mordsgaudi gmocht; d' Tüa is afgflong un an Baan is s Kammat vür d' Füaß higwoafa woan. Schia hot's n a bißl gscheiratst 7), is oba do afgschtandn, hot af sän Sabö 8) hintröglangt un hot draßn nagschat. Nixi hot a gsehng. Wia r a ön Stoi 10) aßö kimmt, is a r a zon BräunI hi un hot n hoit datschöt 11). Dea - is sunst a frumms Roß gwen - hot eahm oanö gschtöckt, aß a as n Stand aßö gflogn un liegn bliebn is - hot an Baan ma(u)staoud daschlong.

1) Das Anmelden
2) Hochdorf
3) Bischofsmais
4) Bauer
5) Bäuerin
6) Feierabend
7) Hat ihn fürchten gemacht
8) Messer
9) spaßweise
10) Stall
11) Getätschelt

Michael Waltinger, Niederbayerische Sagen