DA TOIFÖ UN S OIT WÄ

Bo uns af da Häd 1) ön da Kiadoafa 2) Pfarrä hand amoi zwoa Lät 3) gwen, dö hamt recht guat mitananda ghast 4). Dös hot an Toifö gar nöt paßt. Aft und amol hot a ois prowiat, daß a sched dö zwoa Lätl önananda bracht. Nix hot ogriffa; dö zwoa hand allawä schmoizguat 5) mitananda gwen. Aft kimmt grod an Spangla Franzei 6) a oits Wä önt Räßn. »Hea Gvadda, dös bring i fürtö«, sogt dö, wia r da Toifö sell vozeit hot. »Wos trogt's für an Schmus?« »Sched a Blodan voi Tala«. »Na, zwö lidanö Schuah maou 7) i kriagn«. Aft ham s' asghandlt enanand.

Na is vo dö zwoa Lätl ea - a Hoizhaua is a gwen - ön Hoiz außt beim Blöchamocha gwen un is hot dahoit 8) fläßi goabat. Kimmt da dö oit Drug zo eahm. » Ha, Michei«, fangt s' zwiana o, »wiast dö no a so schindn mogst! Dei Wä loßt sö's a nöt a so oglöng sei!« »Aou!« 9) sogt dea, »üba mei Nannei los i fei nix kemma, dös is oanö, wiast as ön droi Landgrichta nimma findst«. »No«, moant dö anda, » du bist a fläßiga Mo, dea sö obörackat un afs Lätgschmatz nöt afmiakt; oba wennst as wissast!« »Wos wird dös wieda für a Tratschat sei!« »Wenn dös a Tratschat is, na schau na dahoit, do sitzt dei Wä grod mit an Karl ön Hoagoatn un loßt sö's woi sei«. Is oba ois dalogn un dastunka gwen. Schia hot a iah nöt glabt.

Aft und dana is dea oit Toifö zon Wä ghatscht. Da fangt s' ara so o: »Du kennst dö jo schia vo lautan Oabatn nöt as; tua dö nöt a so obö!« » Mei«, sogt is »Oabat gibts gnua, bläbt an schia koa Zät, aß 10) ma sö ön da Früah gfett 11), vei wenga hot ma zon Ratschn Zät, wia anda Lät!« » No, no, dei Mo moants, scheint ma, nöt a so. Grod schnodat a mit an Mensch 12), dö eahm ebbas z' Essn un a Krugl Bia bracht hat. Hät nöt gmoant, daß dei Michei a no so schö toa kunnt«. Recht hot ös do nöt glabt, aba do hots ös gift un ganz grandö is do gwen, wia ea af d' Nocht hoamkemma is. »Aha!« hot sö dea denkt. Na hot oa Woat s ana gem, woaß ma eh, wia's geht; aft is ea so hoaß woan, aß as daschlogn hot.

Wia na dös oit Luada san Loh hot ghoit, is da Toifö grod drentahoi an Bachei gschtandn. Do wa s' umögwotn dazu: »Na, na«, hot dea gschrian, »bläb no drentn, dia trau i nöt, du bist no irga wia r i, du bringst no meahra zwäng« und hot eahm dö zwö Schuah ön an Gschtanglat umi glangt.

Ja, ja, wo da Toifö nöt sicha is 13), schickt ar an oits Wä!«

1) Heide.
2) Kirchdorf.
3) Leute.
4) Gehaust.
5) Schmalzgut.
6) Spangla Franzei wird der Teufel auch genannt.
7) Muß.
8) Daheim.
9) Aou = Fuhrmannsausdruck und bedeutet »halt!«.
10) Daß.
11) Gekämmt.
12) Mädchen.
13) D.h. sich seines Erfolges im voraus nicht sicher ist.

Michael Waltinger, Niederbayerische Sagen